Werkwijze

Uitgangspunt
Mijn begeleiding is er steeds op gericht dat de leerling zelf weer het heft in handen kan en wil nemen. Daarom is het vergroten van het zelfvertrouwen en het inzicht geven in het eigen leerproces een belangrijk onderdeel van de rt.

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek bespreken we wat de hulpvraag is en wat ik u zou kunnen bieden. De leerling zelf is van harte welkom bij (een deel van) dit gesprek.
Aan het eind van het gesprek doe ik een voorstel voor een rt-traject. Het aantal contacturen is afhankelijk van de aard van het didactisch onderzoek en van het gewenste aantal lessen en overlegmomenten. Een eerste traject is ongeveer 10 uur.

Didactisch onderzoek
Voor een goede afstemming van de rt op de leerling is het van belang inzicht te hebben in de vorderingen van de leerling. Daarvoor kan het rt-traject starten met een didactisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld een rekentoets of een dictee. Daarnaast leverenĀ de toetsgegevens van school en eventuele onderzoeksgegevens belangrijke informatie.

Handelingsplan
Na de eerste rt-les stel ik een handelingsplan op.
In dit handelingsplan staan in ieder geval:

  • een omschrijving van het probleem en de hulpvraag
  • de doelen voor de afgesproken periodeĀ (wat willen we bereiken met de rt)
  • de inhoud van de lessen

Evaluatiegesprek
Een rt-traject wordt altijd afgerond met een evaluatiegesprek waarin we terugblikken op de gestelde doelen.